Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – BIECKIE CENTRUM KULTURY, KINO FARYS

Wstęp deklaracji

Bieckie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 13/ 44 71 034

E-mail: ok@biecz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Data publikacji strony internetowej BCK: 25.11.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji BCK: 25.11.2020r.

Data publikacji strony internetowej KINA FARYS: 08.02.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji KINA FARYS: 09.11.2020r.

Strony internetoweBieckiego Centrum Kultury oraz Kina FARYS są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz audiodeskrypcji,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Bieckiego Centrum Kultury posiada następujące ułatwienia:

 • powiększenie wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatywny kontrast
 • jasne tło
 • podkreślenie linków
 • czytelniejszy front

Strona internetowa Kina FARYSposiada następujące ułatwienia:

 • powiększenie wielkości liter na stronie
 • podwyższony kontrast

Data sporządzenia deklaracjii metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: PAWEL JAMRO – Dyrektor BCK

e-mail: ok@biecz.pl

Telefon: 13/ 44 71 034

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Bieckiego Centrum Kultury

Budynek Bieckiego Centrum Kultury znajduje się przy ul. Rynek 18. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się 3 schodki.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, jednak jest możliwość skorzystania z pomocy pracowników. Siedziba BCK mieści się na parterze. W budynku znajduje się ubikacja dostosowana do osób niepełnosprawnych.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (2-3 dni wcześniej).W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pobliżu budynku na parkingu miejskim znajdują wyznaczone miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Kina FARYS

Budynek kina FARYS mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13. Przy głównym wejściu do budynku znajdują się schody, jednak budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Wejście na salę widowiskową kina od zewnątrz posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Pomieszczenia kina są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada ubikację dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Na sali widowiskowej znajduje się oświetlenie dróg ewakuacyjnych.  Budynek posiada miejsca parkingowe.

Skip to content