POLITYKA PRYWATNOŚCI


Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujmy co następuje:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bieckim Centrum Kultury jest Dyrektor Bieckiego Centrum Kultury.

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iodo@biecz.pl

3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań Bieckiego Centrum Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt

6) należne Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa

7) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa,

8) obligatoryjnym jest podanie danych osobowych jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa,

9) przetwarzanie danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.

Skip to content